Импресум

Порталот glas.mk е формиран со единствена цел, нашите читатели преку нашите навремени извештаи да го слушнат гласот на вистината.

Се работи за независен портал ослободен од партиски и бизнис стеги. Објективноста ќе биде нашиот главен принцип и водич.

Тука ќе може да ја дознаете вистината од сите свери на општественото живеење. Ќе тежнееме кон продукција на сопствени вести, сопствено видео материјали, информации кои ретко може да се најдат на Македонскиот медиумски простор.

Cекоја информација ќе биде проверена ќе работиме со непристрасност и веродостојност. Со нашиот портал сакаме да ја вратиме довербата на читателите во социјалните медиуми.

Тимот на порталот се луѓе со долгогодишно искуство кои секојдневно ќе ви ја носат вистината.

Нашето мото е – Читај глас дознај ја вистината.

Главен и дговорен уредник

Зоран Димовски

Новинари

Небојша Арсиќ

Ангела Бошкова

Елена Димовска

Теута Арифи

Камера

Ангел димовски

Иљир Арифи