Охридското езеро во критична состојба

Сеуште критична состојбата со Охридското езеро.Нивото кое продолжува да опаѓа покрај тоа што го загрозува рибниот фонд и растителниот свет предизвикува проблеми и во пловниот сообраќај. Отежнато е пристапувањето на бродовите во внатрешноста на пристаништата во Охрид и Св. Наум, а кај каналот Студенчишта пак ситуацијата е екестремна освен помали чамци можност за влегување на поголем брод нема.