Политика на приватност

 

 • Glas.mk им овозможува на своите корисници пристап до разни интернет услуги. Овој портал ја отвори можноста за читателите да ги изразат своите мислења во сите објавени вести. Нашиот главен принцип на читање мислења е:
 • За секое мисcење да биде добредојдено се додека не се спротивстави на Етичкиот кодекс во медиумите, инаку порталот Glas.mk има целосно право да не го објавува, суспендира или брише претходниот коментар.
 • Порталот го задржува правото да го смени и прекине прегледот, содржината и условите за користење, услугите или под-сајтови кои се дел од порталот. Порталот не е одговорен за штетите предизвикани од овие промени.
 • Со прифаќањето на овие услови, корисникот / посетителот автоматски ги прифатил правилата за користење на порталот.
 • Овие услуги вклучуваат реклами, известувања, пораки и слични пораки од Администраторот на порталот.
 • Порталот целосно избегнува секаков вид на одговорност, на било кој начин што произлегува од или на кој било начин поврзан со употребата на Порталот или на кој било друг начин поврзан со употребата на Порталот, кога дејството на корисникот / посетителот може да предизвика било каква злоупотреба или било каква трети страни со употреба или злоупотреба на содржината на порталот. Регистрација на корисникот за регистрација на корисник (електронска пошта), корисникот добива корисничка сметка – корисничко име и лозинка на корисникот.
 • Обврски на корисниците / посетителите кои го користат Порталот, Секој весник и секој новинар во демократските општества се базира на добро познати етички принципи и / или етички кодекси. Ние веруваме дека секој читател кој сака да го изрази своето мислење, исто така, треба да биде предмет на основни етички принципи како што се: непочитување на другите луѓе, почитување на другиот, закана од чест и достоинство, приватност и други. Поради оваа причина, ја составивме следнава изјава, која задолжително треба да ја почитуваме сите коментатори.

Корисниците / посетителите на порталот не се дозволени:

1) Коментарите на порталot не треба да содржат навреда за личниот карактер на писателите на текстови, ликовите вклучени во статиите или социјалните, етничките, културните, јазичните групи итн. ‘

2) Коментарите не треба да носат говор на омраза или офанзива на други лица од причини како што се пол, раса, религија, етничка припадност, јазик, политичко, верско или филозофско уверување, економска, образовна, социјална или родителска припадност.

3) Коментарите не треба да ги содржат зборовите што содржат содржини што конвенционално се прифаќаат на мaкeдoнcки како валкани, навредливи или деградирачки зборови.

4) Забрането е да се поттикне омраза, повици за насилство врз поединци, групи или институции.

5) објавување, дистрибуирање и размена или објавување содржини кои го нарушуваат меѓународното право со содржина што е навредлива, вулгарна, порнографска, заканувачка, расистичка или шовинистичка и штетна на друг начин

6) издавање, поднесување и размена на информации што посетителот знае или треба да биде лажен и чија употреба може да предизвика штета на други корисници,

7) Презентација во име на физичко или правно лице.

8) Манипулирање со информации за прикривање на потеклото на содржината која е објавена или испратена преку Порталот

9) Објавување, или доставување и споделување на содржини што се заштитени со авторски права,

10) Објавување или дистрибуирање и размена на несакани содржини за корисниците без нивна согласност.

11) намерно ослободување, кога откриеното е во замена за содржина која содржи вируси или слични компјутерски датотеки или програми направени заради уништување или ограничување на работата на кој било компјутерски софтвер и / или хардверска и телекомуникациска опрема

12) собирање, чување и ширење на лични податоци на други посетители и корисници. Порталот има право да го отстрани секој материјал кој може да биде неправилно прогласен или неспоив со условите за користење и да ја прекине или прекине регистрираната корисничка сметка без претходна најава во случај на неовластена употреба или повреда на овие Услови за користење.

Начинот на спроведување на оваа Декларација за етика

 • Коментарите на читателите на Glas.mk порталот можат да се поднесуваат со целосно или делумно име на анкетарот или алијас, но во секој случај, од читателите се бара да се идентификуваат преку електронска адреса додека системот гарантира идентификација на компјутерот од коментарот.
 • Прекарите, иако прифатени, не може да бидат познати јавни, локални или странски имиња, па некој не смее да користи друго име за да пренесе порака.
 • Коментаторите од персоналот на Glas.mk порталот се сметаат дека ја прекршуваат оваа изјава во нивните мислења, прво се предлага да се придржуваат кон Декларацијата и по првото и второто предупредување, персоналот на порталот може да донесе одлука за блокирање на правото на коментирање користејќи за оваа цел е-мејл адресата и адресата на компјутерот. Блокирањето на правото на коментар може да трае од неколку недели до вечно, ако коментаторот не ја види самоконкцијата.
 • Права за авторизација
 • Содржината на порталот е заштитена со Законот за авторски права.
 • Документите, податоците и информациите објавени на порталот не можат да се репродуцираат, дистрибуираат или да се користат на било кој начин за комерцијални цели без изрична согласност на Порталот, каде што не треба да предизвика штета на Порталот или било која трета страна.
 • Документите, податоците и информациите објавени на порталот можат да се користат само за потребите на индивидуалните корисници и нивната одговорност, притоа почитувајќи ги авторските права и правата на трети лица
 • Заштита на приватноста и доверливост (доверливост) на податоците
 • Без оглед на тоа дали e-mail адресата и компјутерскиот матичен број се регистрирани во нашиот систем за сите коментатори, оваа информација претставува тајна на Glas.mk порталот, се зачувува како таква и во никој случај не се пренесува на трети лица
 • Порталот ќе ги почитува анонимноста и приватноста на своите корисници и посетители. Порталот ќе ги собира личните податоци на корисникот / посетителот само со прилагодливоста и прифаќањето на корисникот или во согласност со важечките прописи. Овие податоци ќе бидат предмет на согласност на корисниците / посетителите на порталот, каде што тие најдобро ќе се одразат во разбирањето и потребите и барањата на корисниците на порталот, како и за подобар развој на квалитетот и содржината на најквалитетната услуга на порталот.
 • Со користење на порталот се смета дека корисниците / посетителите во секое време да се усогласат се согласуваат со овие услови за користење, каде што со сите услови за користење, вклучувајќи и одредби за обработка на податоци.