Формирано координативно тело за ревитализација на околината на велешкото езерото „Младост”

Пожарот зафатил површина од 409 хектари од кои 200 хектари се шума. Од зафатените 200 ха шума, 100 се борова и друга зимзелена шума со старост од 30-50години.

Новоформираното координативно тело за ревитализација на езерото „Младост” на првата седница изминатиот петок донело неколку заклучоци: првенствено  да се направи итна подготовка на акциски план за расчистување на теренот и подготовка на масовни граѓански акции оваа есен за пошумување на езерото „Младост”.