Премиерот на Русија позитивен на корона вирус

0
97
VLADIVOSTOK, RUSSIA - SEPTEMBER 12, 2018: Russia's Deputy Prime Minister Olga Golodets (L) and Mikhail Mishustin, Head of the Russian Federal Tax Service, ahead of the plenary session titled "The Far East: Expanding the Range of Possibilities" as part of the 2018 Eastern Economic Forum at the Far Eastern Federal University (FEFU) on Russky Island in Vladivostok. Sergei Bobylev/TASS Host Photo Agency Ðîññèÿ. Âëàäèâîñòîê. Âèöå-ïðåìüåð ÐÔ Îëüãà Ãîëîäåö è ðóêîâîäèòåëü Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû Ìèõàèë Ìèøóñòèí ïåðåä íà÷àëîì ïëåíàðíîãî çàñåäàíèÿ "Äàëüíèé Âîñòîê: ðàñøèðÿÿ ãðàíèöû âîçìîæíîñòåé" â ðàìêàõ IV Âîñòî÷íîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ôîðóìà íà òåððèòîðèè Äàëüíåâîñòî÷íîãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà (ÄÂÔÓ) íà îñòðîâå Ðóññêèé. Ñåðãåé Áîáûëåâ/ôîòîõîñò-àãåíòñòâî ÒÀÑÑ

Премиерот на Руската Федерација Михаил Мишустин е позитивен на корона вирус.

Тој го известил претседателот Владимир Путин за својата состојба и ќе оди во самоизолација.

За вршител на должност премиер на Русија именуван е првиот потпретседател на Владата Андреј Белоусов.

Потсетуваме дека Мишустин стана руски премиер во јануари годинава, а на тоа место го замени Дмитриј Медведев.

Пред оваа функција беше на чело на Федералната даночна служба од 2010 година.