За работодавачите кои не исплаќаат К-15 или ги бараат парите назад Кривичниот законик предвидува затворската казна

0
76

Регресот за годишен одмор е право воспоставено по пат на дијалог помеѓу претставниците на работниците, во конкретниот случај Сојузот на синдикатите на Македонија,  и од претставниците на работодавачите – ОРМ, и со оглед на тоа што се работи за право уредено спогодбено, со потпишување на колективен договор, очекувано е работодавачите целосно да ја исполнат обврската што доброволно ја презеле.

Во согласност со членот 35 од Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството, регресот  за годишен одмор се исплатува во  висина  од најмалку  40% од основицата,  под услов работникот да работел најмалку 6 месеци во календарската година кај ист работодавач.